CONTACTS

Användningsvillkor

Välkommen till nordic-iptv.shop ! Dessa villkor (“Avtalet”) reglerar din användning av vår webbplats som finns på nordic-iptv.shop (“Sajten”) och alla tjänster som tillhandahålls i samband med webbplatsen. Genom att gå in på eller använda vår webbplats samtycker du till att följa dessa villkor, som kan uppdateras av nordic-iptv.shop då och då. Eventuella ändringar kommer att publiceras på webbplatsen.

Integritetspolicy

Vi värdesätter din integritet och ger dig kontroll över din personliga information. Se vår integritetspolicy, tillgänglig via länken “sekretess” längst ned på sidan, för en fullständig redogörelse för vår sekretesspraxis. Integritetspolicyn är införlivad i detta avtal.

Ålder

Webbplatsen är endast avsedd för användare som är 18 år eller äldre. Individer under 18 år är strängt förbjudna att använda webbplatsen och kontona för en sådan person ska avslutas vid upptäckt.

Användning av programvara

Företaget kan göra viss programvara tillgänglig för dig från webbplatsen. Om du laddar ner programvara från webbplatsen, anses programvaran, inklusive alla filer och bilder som finns i eller genererade av programvaran, och åtföljande data (tillsammans “Programvara”) vara licensierad till dig av företaget, för din personliga, icke-kommersiella, endast hemmabruk. Företaget överför varken titeln eller de immateriella rättigheterna till programvaran, och företaget behåller den fullständiga och fullständiga äganderätten till programvaran såväl som alla immateriella rättigheter däri. Du får inte sälja, omdistribuera eller reproducera programvaran, inte heller får du dekompilera, reverse engineering, demontera eller på annat sätt konvertera programvaran till en form som kan uppfattas av människor. Alla varumärken och logotyper ägs av företaget eller dess licensgivare och du får inte kopiera eller använda dem på något sätt.

Uppsägning

Företaget kan avsluta eller stänga av din åtkomst till hela eller delar av webbplatsen, utan förvarning, för något beteende som företaget, efter eget gottfinnande, anser strider mot detta avtal eller någon tillämplig lag eller är skadligt för en annan användares eller andra användares intressen. Företag.

Friskrivning från garantier

sajten och tjänsten tillhandahålls “i befintligt skick” och “som tillgängligt”. företaget frånsäger sig uttryckligen alla garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång. företaget lämnar ingen garanti för att webbplatsen eller tjänsten kommer att vara oavbruten, aktuell, säker eller felfri, att defekter kommer att korrigeras. företaget garanterar eller gör inga utfästelser angående användningen eller resultatet av användningen av webbplatsen eller tjänsten när det gäller deras korrekthet, noggrannhet, tillförlitlighet eller på annat sätt. du (och inte företaget) står för hela kostnaden för all nödvändig service, reparation eller korrigering. tillämplig lag kanske inte tillåter uteslutning av underförstådda garantier, så ovanstående undantag kanske inte gäller dig.

Ansvarsbegränsning

i den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska inte företaget, dess dotterbolag, tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, konsulter, agenter eller representanter hållas ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, speciella, följdskador eller exemplariska skador, inklusive, men inte begränsat till, skadestånd för förlust av vinst, goodwill, användning, data eller andra immateriella förluster (även om företaget har informerats om möjligheten till sådana skador), till följd av: (i) användningen eller oförmågan att använda webbplatsen eller tjänst; (ii) kostnaden för inköp av ersättningsvaror och tjänster som härrör från varor, data, information eller tjänster som köpts eller erhållits eller mottagna meddelanden eller transaktioner som ingåtts via eller från webbplatsen eller tjänsten; (iii) obehörig åtkomst till eller ändring av dina överföringar eller data; (iv) uttalanden eller beteende från tredje part på webbplatsen eller tjänsten; eller (v) något annat ärende som rör webbplatsen eller tjänsten. under inga omständigheter ska företagets totala ansvar gentemot dig för alla skador, förluster eller orsaker till åtgärder som uppstår under detta avtal överstiga det belopp som du, om någon, har betalat för åtkomst till webbplatsen eller tjänsten.

Hela avtalet

Detta avtal utgör hela avtalet mellan dig och företaget angående användningen av webbplatsen och tjänsten. Företagets underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i detta avtal ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Avsnittsrubrikerna i detta avtal är endast avsedda för bekvämlighet och har ingen rättslig eller avtalsmässig verkan. Detta avtal fungerar i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Om någon bestämmelse i detta avtal är olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, anses den bestämmelsen kunna skiljas från detta avtal och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda nordic-iptv.shop, bekräftar du att du har läst, förstått och samtyckt till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner dessa villkor, vänligen avbryt din användning av webbplatsen.

Tillägg

nordic-iptv.shop förbehåller sig rätten att amavsluta dessa villkor när som helst. Eventuella ändringar träder i kraft omedelbart efter publicering på webbplatsen. Det är ditt ansvar att regelbundet granska villkoren för eventuella ändringar. Din fortsatta användning av webbplatsen efter eventuella ändringar innebär att du accepterar de reviderade villkoren.

Gällande lag och jurisdiktion

Dessa regler och villkor ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i den jurisdiktion där nordic-iptv.shop är registrerad. Alla rättsliga åtgärder eller förfaranden som uppstår ur eller relaterade till dessa villkor och villkor ska uteslutande vara föremål för jurisdiktionen för domstolarna i den jurisdiktionen.

Avskiljbarhet

Om någon bestämmelse i dessa villkor visar sig vara ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa, ska de återstående bestämmelserna fortsätta med full kraft och effekt.

Avstående

Basta-iptv.shops underlåtenhet att upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse såvida inte nordic-iptv.shop skriftligen erkänner och godkänner det.

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller funderingar om dessa villkor kan du kontakta nordic-iptv.shop på contact@nordic-iptv.shop